Certification

การขอใบรับรองและเอกสารอื่นๆ เช่น CFSใบรับรองการขายในต่างประเทศ / ผลการทดสอบต่างๆ

ขอจดแจ้ง อย.ใหม่ (ใช้เวลา1-4อาทิตย์)

 1. ตั้งชื่อแบรนด์สินค้า
 2. ชื่อแบรนด์สื่อถึงอะไรหรือมีความหมายว่าอะไร
 3. ตั้งชื่อเครื่องสำอาง

ค่าบริการ : 2000฿ / อย. *ควรเตรียมชื่อไว้2-3ชื่อเพื่อความรวดเร็ว*

ขอใบรับรองการขายเพื่อขายในต่างประเทศ ( Certificate of free sales : CFS ) (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • ขอใบCFSก็ต่อเมื่อ ผู้ขายนำสินค้าไปขายในต่างประเทศ
 • สามารถระบุประเทศที่ขายได้มากกว่า1 แต่ไม่เกิน10ประเทศ
 • ใบCFSมีอายุ1ปี เมื่อครบ1ปีต้องขอใหม่

ค่าบริการ : 3000฿ / ครั้ง

ขอใบรับรองสินค้า MSDS และ CoA ของสินค้า (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • MSDS หรือ SDS ใบรับรองความปลอดภัยเพื่อใช้ในการขนส่ง 16ข้อ : 2000฿/สินค้า
 • CoA ใบรับรองการวิเคราะห์จัดเตรียมโดยห้องปฏิบัติการ : 500฿/สินค้า

เอกสาร MSDS และ CoA ออกโดยโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่ขออย.ให้ กรณีไม่ได้ขายต่างประเทศ ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ

ตัวอย่างเอกสาร : MSDS Thai  / MSDS Eng / Coa Thai / Coa Eng

ขอใบรับรองผลตรวจค่า SPF สำหรับสินค้าเครมครีมกันแดด (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการเครมค่า SPF,PA ลงฉลากหรือกล่อง
 • ถ้าระบุในฉลากแค่ “ผสมสารกันแดด” หรือ “มีส่วนผสมของสารกันแดด” ไม่ต้องขอผลตรวจค่า SPFก็ได้ครับ

ค่าบริการ : 3000฿ / ครั้ง

ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ Skin Care & Hair Care (ใช้เวลา4อาทิตย์)

 • ใบรับรอง ไม่มีสาร Hydroquinone ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารปรอท Mercury (Hg) ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีกรดวิตามินA Retinoic acid ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า
 • ใบรับรองความอ่อนโยน hypoallergenic ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า

ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ Steroids (7 ชนิด) Skin Care & Hair Care (ใช้เวลา4อาทิตย์)

 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 1.Cortexolone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 2.Dexamethazone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 3.Hydrocortisone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 4.Prednisolone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 5.Progesterone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 6.Testosterone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 7.Triamcinolone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ถ้าตรวจทั้ง7ชนิด ค่าบริการ : 10000฿/สินค้า

ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ Gel & Spray Alcohol (ใช้เวลา4อาทิตย์)

 • EN1276 ใบรับรองผลทดสอบการฆ่าเชื้อ ในเจลและสเปรย์ล้างมือ แอลกอฮอล์
 • กรณีขอเจลและสเปรย์ แอลกอฮอล์ล้างมือ จะถือว่าขอ2สินค้าครับ

ค่าบริการ : 6000฿/สินค้า

ขอฺBarCode บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 (ใช้เวลา1อาทิตย์)

 • GTIN-13 รูปแบบบาร์โค้ดสากล 13หลัก ใช้กำหนดหมายเลขประจำตัวของสินค้า
 • ใน1สินค้า สามารถมีได้หลายบาร์โค้ด เช่น ครีมทาหน้าแบรนด์A มี3ไซต์ 20มล / 50มล. / 100มล. ก็สามารถทำบาร์โค้ดติดได้3ไซต์เลย

ค่าบริการ : 500฿ / รหัสบาร์โค้ด

Service